REtext.hu

Adatvédelem

A lényeg: az adataidat csakis a megrendelésed teljesítéséhez használom fel. Ha pedig kifejezetten hozzájárulsz, akkor ahhoz is, hogy később újabb ajánlattal keresselek meg. Külső szolgáltatóként az OTP Bankot (fizetés), a Számlázz.hu-t (számlázás), a Gmailt (levelezés veled), a Facebookot (üzenetváltás veled) és a RackForestet (tárhely) veszem igénybe, így az adataid egy részét ők is látják. A részletek pedig:

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Adatvédelmi elvek

A Szolgáltató mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a REtext.hu szolgáltatásaival kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a magyar jogszabályokban és az európai uniós rendelkezésekben foglaltaknak.

 1. A Szolgáltató mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a REtext.hu szolgáltatásaival kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, a magyar jogszabályokban és az európai uniós rendelkezésekben foglaltaknak.
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a retext.hu/index.php/adatvedelem címen.
 3. A Szolgáltató jogosult e tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Módosítás esetén az Felhasználókat a retext.hu oldalon való közzététellel értesíti. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítást követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot és tájékoztatót.
 4. A személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, kizárólag az e szabályzat szerinti célokra használja fel, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 5. Ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti céltól eltérően kívánná felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, valamint lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés jogalapja és célja

 1. Az adatkezelés jogalapja [GDPR 6. cikk (1) bek.]:
  • a Felhasználó önkéntes hozzájárulása,
  • a Felhasználóval kötött szerződés teljesítése vagy a Felhasználó kérése (pl. árajánlatkérés, megrendelés) alapján a szerződést megelőző lépések megtétele,
  • a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség (pl. számlamegőrzés) teljesítése,
  • a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
 2. Az adatkezelés célja kizárólag:
  • a Felhasználó árajánlatkérése alapján az árajánlat elkészítése és részére való megküldése,
  • a Felhasználó megrendelésének visszaigazolása és teljesítése,
  • a Felhasználó részére a számla elkészítése és megküldése (a Számlázz.hu rendszerében),
  • a díj megfizetésének nyilvántartása,
  • a számlák számviteli nyilvántartása,
  • a teljesítés nyilvántartása,
  • a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén a nevének és e-mail-címének nyilvántartása, valamint részére későbbi ajánlatküldés.

Az adatkezelés köre és ideje

 1. A kezelt adatok köre:
  • név,
  • e-mail-cím,
  • számlázási cím,
  • rendelésszám,
  • az árajánlatkérésben és a megrendelésben megadott igény,
  • az árajánlat,
  • az elkészült termék,
  • a számla és az abban szereplő adatok,
  • a kapcsolattartás során keletkezett e-mailek és írásos üzenetek.
 2. A Szolgáltató statisztikai célra, összesített formában felhasználhatja az adatokat. Ez semmilyen formában nem tartalmazhatja a Felhasználó nevét vagy beazonosítására alkalmas egyéb adatát.
 3. Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket a tárhelyszolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP-cím, session ID). Ezek a Felhasználó egyéb személyes adataival – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, valamint a tárhelyszolgáltató fér hozzá, és a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Erről részletes tájékoztatás a rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf linken található.
 4. Az adatok törlésének határideje:
  • a számla adattartalma esetében (a számla részeként) és a díjfizetés adatai tekintetében (a könyvelés részeként): 8 év,
  • a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az ajánlatküldés céljából nyilvántartott név és e-mail-cím tekintetében: a hozzájárulás visszavonásáig,
  • a megrendeléssel kapcsolatos esetleges vita során: a vita lezárultáig,
  • minden más esetben: 1 hónap (a díj megfizetésétől vagy – a megrendelés meg nem történte esetén – az árajánlattól számítva).
 5. A hozzájárulás visszavonására a Felhasználó az adatkezelés bármely szakában jogosult. A visszavonás módja: e-mailben a semperger.zsolt@gmail.com címen.

Az adatok megismerésére jogosultak

 1. Az adatok megismerésére jogosultak:
 2. Esetleges hatósági megkeresés alapján a Szolgáltató az általa kezelt adatokat – jogszabályban meghatározott módon és körben – köteles a hatóságnak átadni.
 3. Az e tájékoztatóban fel nem sorolt esetleges adatkezelésekről a Szolgáltató az adat felvételekor ad tájékoztatást.
 4. A Szolgáltató nem ellenőrzi a neki megadott személyes adatokat. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag a Felhasználó felel.

A tárolás módja, az adatkezelés biztonsága

 1. A Szolgáltató adatmegőrzési helyei a székhelyén és a fent ismertetett adatfeldolgozóinál találhatók meg.
 2. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 3. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sajnos sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetések ellen a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, az internet azonban köztudomásúlag nem 100%-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Kérdés és észrevétel céljára a semperger.zsolt@gmail.com cím áll a Felhasználó rendelkezésére.
 2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (naih.hu) lehet panasszal fordulni.